• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Mẫu Vật Liệu Đóng Gói

Bong Bóng Khí Trong Suốt


Material: Transparent Air bubble
Number: #112

Bong Bóng Khí Trong Suốt