• Di động (+84) 919 949 427
  • Gửi email
  • Thương hiệu

Mẫu Vật Liệu Đóng Gói

Túi Khí


Material: Air Bubble Pouch
Number: #113

Sản Xuất Túi Khí:

  • Mẫu đẹp.
  • Hoàn thiện tốt
  • Trọng lượng nhẹ.